Skip to main content

Medezeggenschap

Meedenken, meepraten, meebeslissen. Zonnehuisgroep Vlaardingen vindt de inbreng van cliënten, medewerkers en vrijwilligers heel belangrijk. 

Medezeggenschap

Meedenken, meepraten, meebeslissen. Zonnehuisgroep Vlaardingen vindt de inbreng van cliënten, medewerkers en vrijwilligers heel belangrijk. 

Meedenken, meepraten en meebeslissen

Zonnehuisgroep Vlaardingen vindt de inbreng van cliënten, medewerkers en vrijwilligers heel belangrijk. Daarom zit de Raad van Bestuur regelmatig om de tafel met de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de vrijwilligersraad.

Mede dankzij deze inspraak en medezeggenschap bij onderwerpen die binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen spelen, kunnen we slagvaardig en efficiënt opereren.

Cliëntenraad

Niet alleen inspraak voor uw eigen zorg, maar ook in beleid vinden wij uw inbreng van belang. Hiervoor hebben wij cliëntenraden die voor u en ons van groot belang zijn. Een cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten en bestaat uit cliënten of zijn/haar (wettelijk) vertegenwoordiger.

Een cliëntenraad heeft invloed op het beleid van Zonnehuisgroep Vlaardingen en op de kwaliteit van wonen, zorg, welzijn en behandeling binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen. De Raad van Bestuur vraagt de cliëntenraad advies of instemming bij allerlei beleidsmatige zaken. Dat is ook wettelijk vastgelegd.

Zo heeft een cliëntenraad adviesrecht en instemmingsrecht als het gaat om voorzieningen op het gebied van veiligheid, voeding, hygiëne, geestelijke verzorging en recreatie. Leden van de cliëntenraad denken ook mee over renovatie- en bouwprojecten. En de Centrale Cliëntenraad geeft advies op de jaarlijkse begroting.

De ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Zonnehuisgroep Vlaardingen komt op voor de belangen van alle medewerkers. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR is een gekozen raad en bestaat uit medewerkers van de totale organisatie. De raad voert overleg met de Raad van Bestuur. Via dit overleg kan de ondernemingsraad invloed uitoefenen op het organisatiebeleid. Zo kan deze raad een bijdrage leveren aan het goed functioneren van Zonnehuisgroep Vlaardingen. 

De OR overlegt over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De OR heeft adviesrecht voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten. En instemmingsrecht voor besluiten die over personele regelingen gaan. 

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad behartigt binnen Zonnehuisgroep Vlaardingen de belangen van alle vrijwilligers. De Vrijwilligersraad is een gekozen raad en bestaat uit vrijwilligers van de totale organisatie.